Khoáng vật

Trangsucvn.com 2012-04-18 2744 lượt xem

 Khoáng vật


Các dạng không được xếp


B


Các dạng không được xếp:


C


Các dạng không được xếp:

Hình tám mặt của tinh thể kim cương thô ở dạng tinh đám.
D


Các dạng không được xếp:


Đ


EF


Các loại không được xếp:


G


Các dạng không được xếp:


H

Các dạng không được xếp:


I


J

Các dạng không được xếp:
  • Jad (khoáng vật màu lục hoặc là jadeit hoặc là maphibol nephrit)
  • Jasper (một dạng của thạch anh)
  • Jet (gỗ hóa thạch)


K


Các dạng không được xếp:


L


Các dạng không được xếp:


M


Mica trắng

Các dạng không được xếp:


N


O


Các dạng không được xếp nhóm:

a]P


Các dạng không được xếp:


Q


R


Các dạng không được xếp nhóm:


S


Các dạng không được xếp:


T

turquois dạng khối cùng với thạch anh ở Mineral ParkArizona.


Các dạng không được xếp:

U

Các dạng không được xếp:


V


WX


Y


ZXem thêm

]

Review - Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
    Tư vấn