Danh sách màu Trang Sức Em Và Tôi

Trangsucvn.com 2012-05-04 2548 lượt xem

Các màu có tên cụ thể Danh sách màu Trang Sức Em Và Tôi

Tên Mẫu Số Hex RGB CMYK¹ HSV
Hổ phách   #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100
Ametit   #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80
Xanh berin   #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
Xanh da trời   #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
Be   #F5F5DC 245, 245, 220 4, 4, 14, 0 60, 10, 96
Nâu sẫm   #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
Đen   #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
Xanh lam   #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
Nâu   #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59
Da bò   #F0DC82 240, 220, 130 6, 14, 49, 0 49, 46, 94
Cam cháy   #CC5500 204, 85, 0 20, 67, 100, 0 25, 100, 80
Hồng y   #C41E3A 196, 30, 58 0, 85, 70, 23 350, 85, 77
Đỏ yên chi   #960018 150, 0, 24 41, 100, 91, 0 350, 100, 59
Men ngọc   #ACE1AF 172, 225, 175 21, 0, 19, 12 123, 24, 88
Anh đào   #DE3163 222, 49, 99 13, 81, 61, 0 343, 78, 87
Xanh hoàng hôn
(thiên thanh)
  #007BA7 0, 123, 165 100, 52, 35, 0 195, 100, 65
Xanh nõn chuối   #7FFF00 127, 255, 0 50, 0, 100, 0 90, 100, 100
Xanh cô ban   #0047AB 0, 71, 171 100, 72, 33, 0 215, 100, 67
Đồng   #B87333 184, 115, 51 28, 55, 80, 0 29, 72, 72
San hô   #FF7F50 255, 127, 80 0, 50, 69, 0 16, 69, 100
Kem   #FFFDD0 255, 253, 208 0, 1, 18, 0 57, 18, 100
Đỏ thắm   #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86
Xanh lơ   #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
Lục bảo   #50C878 80, 200, 120 69, 22, 53, 0 140, 60, 78
Vàng kim loại   #FFD700 255, 215, 0 0, 16, 100, 0 51, 100, 100
Xám   #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
Xanh lá cây   #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
Vòi voi   #DF73FF 223, 115, 255 13, 55, 0, 0 286, 55, 100
Chàm   #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51
Ngọc thạch   #00A86B 0, 168, 107 100, 34, 58, 0 158, 100, 66
Kaki   #C3B091 195, 176, 145 24, 31, 43, 0 37, 26, 76
Oải hương   #E6E6FA 230, 230, 250 10, 10, 2, 0 240, 8, 98
Vàng chanh   #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
Hồng sẫm   #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
Hạt dẻ   #800000 128, 0, 0 0, 50, 50, 50 0, 100, 50
Cẩm quỳ   #993366 153, 51, 102 40, 80, 60, 0 330, 67, 60
Hoa cà   #c8a2c8 200, 162, 200 22, 36, 22, 0
Lam sẫm   #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50
Ochre   #CC7722 204, 119, 34 20, 53, 87, 0 30, 83, 80
Ô liu   #808000 128, 128, 0 0, 0, 50, 50 60, 100, 50
Da cam   #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100
Lan tím   #DA70D6 218, 112, 214 15, 56, 16, 0 302, 49, 85
Lòng đào   #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100
Dừa cạn   #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100
Hồng   #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
Mận   #660066 102, 0, 102 0, 100, 0, 60 300, 100, 40
Xanh thủy tinh   #003399 0, 51, 153 100, 80, 40, 0 220, 100, 60
Hồng đất   #CC8899 204, 136, 153 20, 47, 40, 0 345, 33, 80
Tía   #660099 102, 0, 153 60, 100, 40, 0 280, 100, 60
Đỏ   #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
Cá hồi   #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
Đỏ tươi   #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
Nâu đen   #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44
Bạc   #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75
Nâu tanin   #D2B48C 210, 180, 140 18, 29, 45, 0 34, 33, 82
Mòng két   #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50
Xanh Thổ   #30D5C8 48, 213, 200 81, 16, 22, 0 175, 77, 84
Đỏ son   #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100
Tím   #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
Xanh crôm   #40826D 64, 130, 109 75, 49, 57, 0 161, 51, 51
Trắng   #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
Vàng   #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100

Lưu ý:

  1. Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân.
  2. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).

Danh sách màu dùng trên web

Theo ton
Maroon #800000
DarkRed #8B0000
FireBrick #B22222
Red #FF0000
Salmon #FA8072
Tomato #FF6347
Coral #FF7F50
OrangeRed #FF4500
Chocolate #D2691E
SandyBrown #F4A460
DarkOrange #FF8C00
Orange #FFA500
DarkGoldenrod #B8860B
Goldenrod #DAA520
Gold #FFD700
Olive #808000
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32
GreenYellow #ADFF2F
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
Green #008000
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
SpringGreen #00FF7F
MediumSpringGreen #00FA9A
Turquoise #40E0D0
LightSeaGreen #20B2AA
MediumTurquoise #48D1CC
Teal #008080
DarkCyan #008B8B
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
DarkTurquoise #00CED1
DeepSkyBlue #00BFFF
DodgerBlue #1E90FF
RoyalBlue #4169E1
Navy #000080
DarkBlue #00008B
MediumBlue #0000CD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
DarkOrchid #9932CC
DarkViolet #9400D3
Purple #800080
DarkMagenta #8B008B
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
MediumVioletRed #C71585
DeepPink #FF1493
HotPink #FF69B4
Crimson #DC143C
Brown #A52A2A
IndianRed #CD5C5C
RosyBrown #BC8F8F
LightCoral #F08080
Snow #FFFAFA
MistyRose #FFE4E1
DarkSalmon #E9967A
LightSalmon #FFA07A
Sienna #A0522D
SeaShell #FFF5EE
SaddleBrown #8B4513
Peachpuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Linen #FAF0E6
Bisque #FFE4C4
Burlywood #DEB887
Tan #D2B48C
AntiqueWhite #FAEBD7
NavajoWhite #FFDEAD
BlanchedAlmond #FFEBCD
PapayaWhip #FFEFD5
Moccasin #FFE4B5
Wheat #F5DEB3
Oldlace #FDF5E6
FloralWhite #FFFAF0
Cornsilk #FFF8DC
Khaki #F0E68C
LemonChiffon #FFFACD
PaleGoldenrod #EEE8AA
DarkKhaki #BDB76B
Beige #F5F5DC
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
LightYellow #FFFFE0
Ivory #FFFFF0
OliveDrab #6B8E23
DarkOliveGreen #556B2F
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkGreen #006400
ForestGreen #228B22
LightGreen #90EE90
PaleGreen #98FB98
Honeydew #F0FFF0
SeaGreen #2E8B57
MediumSeaGreen #3CB371
Mintcream #F5FFFA
MediumAquamarine #66CDAA
Aquamarine #7FFFD4
DarkSlateGray #2F4F4F
PaleTurquoise #AFEEEE
LightCyan #E0FFFF
Azure #F0FFFF
CadetBlue #5F9EA0
PowderBlue #B0E0E6
LightBlue #ADD8E6
SkyBlue #87CEEB
LightskyBlue #87CEFA
SteelBlue #4682B4
AliceBlue #F0F8FF
SlateGray #708090
LightSlateGray #778899
LightsteelBlue #B0C4DE
CornflowerBlue #6495ED
Lavender #E6E6FA
GhostWhite #F8F8FF
MidnightBlue #191970
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumPurple #9370DB
Indigo #4B0082
MediumOrchid #BA55D3
Plum #DDA0DD
Violet #EE82EE
Thistle #D8BFD8
Orchid #DA70D6
LavenderBlush #FFF0F5
PaleVioletRed #DB7093
Pink #FFC0CB
LightPink #FFB6C1
Black #000000
DimGray #696969
Gray #808080
DarkGray #A9A9A9
Silver #C0C0C0
LightGray #D3D3D3
Gainsboro #DCDCDC
WhiteSmoke #F5F5F5
White #FFFFFF
Theo độ sáng
Black #000000
Navy #000080
DarkBlue #00008B
Indigo #4B0082
MidnightBlue #191970
Maroon #800000
Purple #800080
DarkRed #8B0000
MediumBlue #0000CD
DarkMagenta #8B008B
DarkGreen #006400
DarkSlateGray #2F4F4F
SaddleBrown #8B4513
Blue #0000FF
Green #008000
DarkViolet #9400D3
Teal #008080
DarkSlateBlue #483D8B
DarkOliveGreen #556B2F
Olive #808000
Brown #A52A2A
DarkCyan #008B8B
FireBrick #B22222
Sienna #A0522D
ForestGreen #228B22
MediumVioletRed #C71585
DimGray #696969
OliveDrab #6B8E23
Crimson #DC143C
SeaGreen #2E8B57
DarkGoldenrod #B8860B
DarkOrchid #9932CC
Red #FF0000
Chocolate #D2691E
BlueViolet #8A2BE2
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
OrangeRed #FF4500
SlateBlue #6A5ACD
DeepPink #FF1493
RoyalBlue #4169E1
IndianRed #CD5C5C
Gray #808080
SlateGray #708090
SteelBlue #4682B4
DarkOrange #FF8C00
LightSeaGreen #20B2AA
Peru #CD853F
MediumOrchid #BA55D3
DodgerBlue #1E90FF
DarkTurquoise #00CED1
LightSlateGray #778899
Goldenrod #DAA520
Orange #FFA500
MediumSeaGreen #3CB371
CadetBlue #5F9EA0
DeepSkyBlue #00BFFF
Tomato #FF6347
PaleVioletRed #DB7093
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumPurple #9370DB
LimeGreen #32CD32
Coral #FF7F50
Orchid #DA70D6
YellowGreen #9ACD32
RosyBrown #BC8F8F
Salmon #FA8072
Gold #FFD700
LightCoral #F08080
HotPink #FF69B4
DarkKhaki #BDB76B
CornflowerBlue #6495ED
MediumSpringGreen #00FA9A
Lime #00FF00
DarkSalmon #E9967A
SpringGreen #00FF7F
SandyBrown #F4A460
LawnGreen #7CFC00
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
MediumTurquoise #48D1CC
DarkGray #A9A9A9
Violet #EE82EE
Chartreuse #7FFF00
DarkSeaGreen #8FBC8F
MediumAquamarine #66CDAA
Turquoise #40E0D0
LightSalmon #FFA07A
Yellow #FFFF00
Tan #D2B48C
BurlyWood #DEB887
Plum #DDA0DD
GreenYellow #ADFF2F
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
LightSteelBlue #B0C4DE
LightSkyBlue #87CEFA
Thistle #D8BFD8
LightPink #FFB6C1
LightGreen #90EE90
Khaki #F0E68C
LightBlue #ADD8E6
Pink #FFC0CB
LightGrey #D3D3D3
PowderBlue #B0E0E6
PaleGoldenrod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
Wheat #F5DEB3
Aquamarine #7FFFD4
NavajoWhite #FFDEAD
PeachPuff #FFDAB9
Gainsboro #DCDCDC
PaleTurquoise #AFEEEE
Moccasin #FFE4B5
Bisque #FFE4C4
BlanchedAlmond #FFEBCD
AntiqueWhite #FAEBD7
MistyRose #FFE4E1
PapayaWhip #FFEFD5
Lavender #E6E6FA
Beige #F5F5DC
LemonChiffon #FFFACD
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
Linen #FAF0E6
Cornsilk #FFF8DC
OldLace #FDF5E6
LavenderBlush #FFF0F5
WhiteSmoke #F5F5F5
LightYellow #FFFFE0
Seashell #FFF5EE
LightCyan #E0FFFF
AliceBlue #F0F8FF
FloralWhite #FFFAF0
Honeydew #F0FFF0
GhostWhite #F8F8FF
Ivory #FFFFF0
Azure #F0FFFF
Snow #FFFAFA
MintCream #F5FFFA
White #FFFFFF
Theo tên tiếng Anh
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #000000
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #5F9EA0
Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B
DarkCyan #008B8B
DarkGoldenrod #B8860B
DarkGray #A9A9A9
DarkGreen #006400
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #8B008B
DarkOliveGreen #556B2F
DarkOrange #FF8C00
DarkOrchid #9932CC
DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkSlateBlue #483D8B
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet #9400D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #00BFFF
DimGray #696969
DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
Goldenrod #DAA520
Gray #808080
Green #008000
GreenYellow #ADFF2F
Honeydew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
LightGreen #90EE90
LightGrey #D3D3D3
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000
MediumAquamarine #66CDAA
MediumBlue #0000CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080
OldLace #FDF5E6
Olive #808000
OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenrod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #DB7093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
Seashell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090
Snow #FFFAFA
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Teal #008080
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32

Danh sách màu dùng trong Pascal

Màu Số nguyên
Đen 0
Xanh lam 1
Lục 2
Lục lam 3
Đỏ 4
Tím 5
Nâu 6
Xám sáng 7
Xám tối 8
Xanh lam sáng 9
Lục sáng 10
Lục lam sáng 11
Đỏ sáng 12
Tím sáng 13
Vàng 14
Trắng 15
Review - Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
    Tư vấn